Niezabudowana działka budowlana 0,7349ha, Konstancin-Jeziorna

Km 1365/18

27.11.2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA5M/00239255/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27-11-2018r. o godz. 11:00

w kancelarii mieszczącej się 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 25A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. ew. nr 17 o powierzchni 7349m2, położonej w obrębie 01-26 Konstancin-Jeziorna, 05-510 przy ul. Głowackiego, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 326/IV/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011r, oznaczonej symbolem 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00239255/8.

Suma oszacowania wynosi 2 558 113,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 918 585,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 255 811,30 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

79 10201026 0000 1602 0164 7536

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 25A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

-przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozn. s. 7 MN.

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

(obszar Skolimow południowo –zachodni I etap), zatwierdzonego Uchwałą Rady

Miejskiej Konstancina Jeziorny nr 326/IV/21/2005 z dnia 25.04.2005 r.

(opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 162 poz. 5141 z dnia 11.07.2005 r.)

§6

2. Podział terenu na działki budowlane uważa się za zgodny z planem, jeżeli zostały zachowane następujące warunki:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych wynosi 1500mkw, jeżeli dla wybranych terenów nie ustalono inaczej

3) szerokość nowowydzielanej działki budowlanej wynosi minimum 18,0m,

§9

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznacza się symbolem MN

2. Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz bliźniaczej, z zachowaniem zasady lokalizowania jednego budynku na działce, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki budowlanej ustalonej w planie.

3. Jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub wbudowanych obiektów o funkcji usługowej, których oddziaływanie na środowisko nie wykracza poza teren, do którego prowadzący przedsięwzięcie ma tytuł prawny; pod warunkiem wykazania w projekcie zagospodarowania terenu, że położenie, powierzchnia oraz dostępność komunikacyjna działki są odpowiednie do lokalizacji wybranej funkcji wraz z budynkiem mieszkalnym.

4. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 2 kondygnacje oraz poddasze użytkowe, nie więcej niż 10,5m od istniejącego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

8. Nakazuje się wydzielenie na działce budowlanej co najmniej 2 miejsc postojowych dla zabudowy jednorodzinnej, oraz dla obiektów usługowych co najmniej 3 miejsca na 100mkw powierzchni użytkowej.

9. Ponadto w stosunku do terenów obowiązują poniżej zapisane ustalenia.

9.7 Dla terenu 7 MN obowiązują ustalenia:

1) adaptuje się istniejące podziały na działki budowlane,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0m od linii rozgraniczających ulic oraz dla działki o nr ew. 20 z obrębu 01-26 w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy Nowej i dla działek o nr ew. 22 i 23 z obrębu 01-26 w odległości 5,0m od linii rozgraniczającej ulic

3) zachowanie co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki budowlanej, z wyjątkiem działek o nr ew. 22 i 23 z obrębu 01-26, dla których obowiązuje zachowanie co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej

4) wskazuje się drzewa o wartościach przyrodniczych i krajobrazowych do zachowania

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.komornikwpiasecznie.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij